LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA

ALBO d.o.o. Beograd, Batajnički drum 289

Tel/Fax (+381 11) 78 70 790

Email: lzs@albo.biz

ISC broj

ISC number

Oznaka standarda

Standard number

Godina

Year

Naslov na srpskom jeziku

Title in Serbian

Naslov na engleskom jeziku

Title in English

Br.str.

Pages

13.340.20

SRPS EN 13087-2

2007

Zaštitni šlemovi – Metode Ispitivanja -  Deo 2: Apsorpcija udara

Protective helmets - Test methods - Part 2: Shock absorption

16

13.340.20

SRPS Z.B1.021

1963

Lična zaštitna sredstva – Kožne zaštitne rukavice

Personal safety – Protective leather gloves

3

13.340.20

SRPS Z.B1.022

1963

Lična zaštitna sredstva – Kožne zaštitne rukavice sa ćeličnim zakovicama ili pločicama

Personal safety – Protective leather gloves with steal rivets

3

13.340.20

SRPS Z.B1.024

1963

Lična zaštitna sredstva – Zaštitne rukavice od prirodne ili sintetičke gume

Personal safety – Rubber or syntetic rubber protective gloves

4

13.340.20

SRPS Z.B1.025

1964

Lična zaštitna sredstva – Tehničke zaštitne rukavice otporne prema rastvaračima

Personal safety – Solvent resistant protective gloves

4

13.340.20

SRPS Z.B1.030

1963

Lična zaštitna sredstva – Štitnik za elektrovarioce

Personal safety – Protective screen for electrowelders

3

13.340.20

SRPS Z.B1.031

1978

Lična zaštitna sredstva – Šlemovi za zaštitu u industriji

Industrial safety helmets

8

13.340.20

SRPS Z.B1.032

1982

Lična zaštitna sredstva –Šlem za vozače motornih vozila i padobrance

Individual protective equipments – Helmets for motorists drivers and parachute

6

13.340.20

SRPS Z.B1.033

1983

Sredstva lične zaštite – sredstva za zaštitu oka – Štitnik za oči – Tehnički uslovi i ispitivanja

Individual protective equipments – Equipments for eye protector – Tehnical requirements and determination

3

13.340.20

SRPS Z.B1.034

1983

Sredstva lične zaštite – Sredstva za zaštitu oka – Štitinik za oči i lice – Tehnički uslovi

Individual protective equipments – Equipments for eye protection – Eye and face protector – Tehnical requirements

4

13.340.20

SRPS Z.B1.060

1963

Lična zaštitna sredstva – Kožna zaštitna pregača za varioce, kovače i pepeljare

Personal safety – protective leather aprons for velders, forgers and metalists

2

13.340.20

SRPS Z.B1.061

1963

Lična zaštitna sredstva – Kožna zaštitna pregača sa zakovicama i  pločicama

Personaly safety – Preotective leather aprons with rivets

2

13.340.20

SRPS Z.B1.062

1963

Lična zaštitna sredstva – Kožna pregača za staklare

Personaly safety – Glassworkers protective leather aprons

2

 b13.340.20

SRPS Z.B1.070

1963

Lična zastitna sredstva – Kožna potkolenica

Personaly safety – Protective leather kneebreeches

2

13.340.20

SRPS Z.B1.071

1964

Lična zaštitna sredstva – Kožna kolenica

Personaly safety – Leather kneepad

3

13.340.20

SRPS Z.B1.072

1964

Lična zaštitna sredstva – Kožni štitnik za ručni zglob

Personaly safety – Leather protector for wrist

2

13.340.20

SRPS Z.B1.073

1964

Lična zaštitna sredstva – Kožni štitnik za rame

Personaly safety – Leather protector for shoulder

2

13.340.20

SRPS Z.B1.095

1964

Lična zaštitna sredstva – Armirana potkolenica

Personal safety – Reinforced kneebreeches

3

13.340.20

SRPS Z.B1.200

1961

Zaštitne naočari sa providnim staklom

Colourless eye-protectors

6

13.340.20

SRPS Z.B1.201

1961

Zaštitne naočari sa tamnim stakolm

Eye-protector with dark glass

5

13.340.20

SRPS Z.B1.202

1961

Zaštitne naočari sa kobalt-staklom

Eye-protector with cobalt glass

4

13.340.20

SRPS Z.B1.205

1961

Zaštitne naočari sa nepropusnim okvirom

Gas-proofing eye protector

2

13.340.20

SRPS Z.B1.210

1961

Zaštitne naočari od žičane mreže

Eye-protector with wire netting

2

13.340.20

SRPS Z.B1.250

1963

Lična zaštitna sredstva – Tamna zaštitna stakla

Personal safety – dark protective glasses

2

13.340.20

SRPS Z.B1.300

1962

Zaštitne cipele sa čeličnom kapicom

Protective footwear with steel toe-caps

3

13.340.20

SRPS Z.B1.301

1962

Zaštitne cipele sa drvenim đonom

Protective footwear with wooden sole

2

13.340.20

SRPS N.S6.211

1985

Elementi sistema za automatsko otkrivanje požara – Detektori toplote – Tačkasti detektori sa statičkim elementom

Components of automatic fire detection systems – heat sensitive detector containing a static element

14

13.340.20

SRPS N.S6.212

1993

Sistemi za otkrivanje požara i pobuđivanje požarnog alarma u zgradama – Zahtevi za ručne javljače

Fire detective and alarm systems on buildings - Manual call point requirements

30

13.340 ZAŠTITNA OPREMA

13.340

SRPS EN 358

2007

Oprema za ličnu zaštitu za radno pozicioniranje i prevenciju padova sa visine – Opasači za radno pozicioniranje i zadržavanje i užad za radno pozicioniranje

Personal protective equip,ent for work positioning and prevention odf fall from height – Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards

17

13.340

SRPS EN 361

2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Potpuna telesna uprega

Personal protective equipment against falls from a height – Full body harnesses

13

13.340

SRPS EN 364

2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – metode ispitivanja

Personal protective equipment against falls from height – Test methods

25

13.340

SRPS EN 468

2005

Zaštitna odeća – Zaštita od tečnih hemikalija – Metoda ispitivanja: određivanje otpornosti prema penetraciji spreja (ispitivanje sprejom)

Protective clothing – Protective against liquid chemicals – test methods: Determination of resistance to penetration by spray (Spray Test)

12

13.340

SRPS EN 960

2007

Modeli glave za ispitivanje zaštitnih šlemova

Headforms for use in the testing of protective helmets

24

13.340.10

SRPS EN 340

2007

Zaštitna odeća – Opšti zahtevi

Protective clothing – General requirements

27

13.340.10

SRPS EN 373

2007

Zaštitna odeća – Ocenjivanje otpornosti materijala prema prskanju istopljenog metala

protective clothing – Assessment of resistance of materials to molten metal splash

16

13.340.10

SRPS EN 421

2007

Zaštitne rukavice koje štite od jonizujućeg zračenja i kontaminacije radioaktivnim česticama

Protective gloves against ioniying and radioactive contamination

21

13.340.10

SRPS EN 463

2005

Zaštitna odeća – Zaštita od tečnih hemikalija – Metoda ispitivanja: određivanje otpornosti prema penetraciji mlaza tečnosti (ispitivanje mlazom)

Protective clothing – Protection against liquid chemicals – test methods: Determination of resistance to penetration by jet of liquid (Jet Test)

9

13.340.10

SRPS EN 465

2004

Zaštitna odeća – Zaštita od tečnih hemikalija – Zahtevi za performanse za zaštitnu odeću koja štiti od hemikalija i ima spojeve između različitih delova odeće koji u nepropustljivi na sprej  (oprema tipa 4)

Protective clothing – Protection against liquid chemicals – Performance requipment  for chemical protective clothing with spray-tight connections between different parts of the clothing (Type 4 Equipment)

13

13.340.10

SRPS EN 466

2004

Zaštitna odeća – Zaštita od tečnih hemikalija hemikalija – Zahtevi za performanse za zaštitnu odeću koja štiti od hemikalija i ima spojeve između različitih delova odeće koji u nepropustljivi na tečnost (oprema tipa 3)

Protective clothing – Protection against liquid chemicals – Performance requipment  for chemical protective clothing with liquid-tight connections between different parts of the clothing (Type 3 Equipment)

16

13.340.10

SRPS EN 467

2004

Zaštitna odeća – Zaštita od tečnih hemikalija – Zahtevi za performanse za odevne predmete koji štite od hemikalija pojedine delove tela

Protective clothing – Protection against liquid chemicals – Performance requipment  for garments providing chemical protection to parts of the body

16

13.340.10

SRPS EN 471

2007

Veoma uočljiva upozoravajuća odeća za profesionalnu upotrebu – Metode ispitivanja i zahtevi

High visibility warning clothing for professional use – Test methods and requirements

28

13.340.10

SRPS EN 533

2007

Zaštitna odeća – Zaštita od toplote i plamena – Materijali i kombinovani materijali sa ograničenim širenjem plamena

Protective clothing – Protection against heat and flame – Limited flame spread materials and materijal assemblies

13

13.340.10

SRPS EN 863

2005

Zaštitna odeća – Mehanička svojstva  - Metoda ispitivanja: otpornost prema probodu

Protective clothing – Mechanical properies – Test method: Puncture Resistance

9

13.340.10

SRPS EN 12477

2007

Zaštitne rukavice za zavarivače

Protective gloves for welders

16

13.340.10

SRPS EN ISO 6530

2007

Zaštitna odeća – Zaštita od tečnih hemikalija – Metoda ispitivanja otpornosti materijala prema penetraciji tečnosti

Protective clothing – Protection against liquid chemicals – Test method for resistance of materials to penetration by liquids

13

13.340.10

SRPS EN F.G1.301

1985

Tekstil – radna odeća za zaštitu od prljavštine i mehaničkih povreda – Tehnički uslovi

Protective slothing – Tehnical requipments

15

13.340.10

SRPS EN F.G1.611

1981

Tekstil Sredstva lične zaštite i oprema – Čarape i delovi čarapa – Jaki steznici – Tehnički uslovi

Textile – Products for personal protection – Hoisery and parts of hosiery – Strong corsets – Tehnical requirements

5

13.340.10

SRPS EN F.G1.612

1981

Tekstil Sredstva lične zaštite i oprema – Čarape duge, i čarape sa gaćicama – Blagi steznici – Tehnički uslovi

Textile – Products for personal protection – Hoisery and parts of hosiery – Strong corsets – Tehnical requirements

4

13.340.10

SRPS EN F.G1.701

1984

Teksitil u zdravstvu – Radna zaštitna odeća i odeća za bolesnike – Tehnički uslovi

Medical clothing – Tehnical requipments

21

13.340.10

SRPS ISO 2023

2002

Gumena obuća – Postavljene čizme od vulkanizovane gume za industrijsku upotrebu – Specifikacija

Rubber footwear – Lined industrial vulcanized-rubber boots - Specification

17

13.340.10

SRPS EN ISO 6942

1992

Odeća za zaštitu od toplote i vatre – Metoda za procenjivanje termičkog ponašanja materijala i sastava materijala kada su izloženi izvorima zračenja toplote (identičan sa ISO 6942:1981)

Clothing for protection against heat and fire – Method of evaluation of thermal behaviour of materials and material assemblies when exposed to source of radiant heat

25

13.340.10

SRPS EN ISO 9150

1992

Zaštitna odeća – Određivanje ponašanja materijala pri udaru rasprskavajnem čestica istopljenog metala (identičcan sa ISO 9150:1988)

Protective clothing – Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal

12

13.340.20

SRPS EN 352-2 (en)

2007

Ušni štitnici – Opšti zahtevi – Deo 2 : Antifoni

Hearing protectors – General requipments – Part 2: Ear-plugs

16

13.340.20

SRPS EN 352-3 (en)

2007

Ušni štitnici – Opšti zahtevi – Deo 3 – naušnice pričvršćene za industrijski zaštitni šlem

Hearing protectors – General requipment s – Part 3: Ear – muffs attached to an industrial safety helmets

20

13.340.20

SRPS EN 352-6 (en)

2007

Ušni štitnici – Zahtevi za bezbednost i ispitivanje – Deo 6: Naušnice sa električnim audio ulazom

Hearing protectors – Safety requirements and testing – Part 6: Ear muffs attached with electrical audio input

16

13.340.20

SRPS EN 352-7 (en)

2007

Ušni štitnici – Zahtevi za bezbednost i ispitivanje – Deo 7: Amplitudno osetljivi antifoni

Hearing protectors – Safety requirements and testing – Part 7: Level dependent ear-plugs

16

13.340.20

SRPS EN 13087-1

2007

Zaštitni šlemovi - Metode ispitivanja – Deo 1: Uslovi i kondicioniranje

Protective helmets – Test methods – Part 1: Conditions and conditioning

12

13.340.20

SRPS EN 13819-1 (en)

2007

Ušni štitnici – Ispitivanje – Deo 1: Metode fizičkog ispitivanja

Hearing protectors – Testing – Part 1: Physical test methods

45

13.340.20

SRPS EN 13819-2 (en)

2007

Ušni štitnici – Ispitivanje – Deo 2: Metode akustičkih ispitivanja

Hearing protectors – Testing – Part 2: Acoustic test methods

16

SRPS EN 353-1

2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Deo 1: Zaustavljivač pada sa vođicom i krutim sidrištem

SRPS EN 353-2

2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Deo 1: Zaustavljivač pada sa vođicom i fleksibilnim sidrištem

SRPS EN 354

2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Užad

SRPS EN 358

2007

Oprema za ličnu zaštitu za radno pozicioniranje i prevenciju padova sa visine – Opasači za radno pozicioniranje i zadržavanje i užad za radno pozicioniranje

SRPS EN 360

2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Zaustavljivač pada sa uvlačućim užetom

SRPS EN 361

2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Potpuna telesna uprega

SRPS EN 363

2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Sistemi za zaustavljanje pada