LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA

ALBO d.o.o. Beograd, Batajnički drum 289

Tel/Fax (+381 11) 78 70 790

Email: lzs@albo.biz

Na osnovu člana 49. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (,,Službeni glasnik

RS”, broj 101/05),

Ministar rada i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Sadržina pravilnika

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način vođenja evidencija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje je dužan da vodi i čuva poslodavac (u daljem tekstu: evidencije), i to evidencije o:

1) radnim mestima sa povećanim rizikom;

2) zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta;

3) povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom;

4) zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad;

5) opasnim materijama koje koristi u toku rada;

6) izvršenim ispitivanjima radne okoline;

7) izvršenim pregledima i ispitivanjima opreme za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;

8) prijavama smrtnih, kolektivnih i teških povreda na radu, povreda na radu zbog kojih zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana, profesionalnih oboljenja odnosno oboljenja u vezi sa radom zaposlenog i opasnih pojava koje bi mogle da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih.

Obrasci

Član 2.

Poslodavac je dužan da evidencije vodi na propisanim obrascima (obrasci 1–14), koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. Obrasce popunjava i potpisuje lice za bezbednost i zdravlje na radu, a overava poslodavac. Evidencija o radnim mestima sa povećanim rizikom

Član 3.

Evidencija o radnim mestima sa povećanim rizikom vodi se na Obrascu 1 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime ili firma radnje poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) naziv radnog mesta sa povećanim rizikom koje je utvrđeno aktom o proceni rizika;

3) broj zaposlenih na tom radnom mestu;

4) šifra opasnosti, odnosno štetnosti na osnovu kojih je utvrđeno radno mesto sa povećanim rizikom;

5) napomena o specifičnim karakteristikama utvrđenih opasnosti, odnosno štetnosti i radnim postupcima u kojima se pojavljuju.

Šifre opasnosti i štetnosti jesu:

01- nedovoljna bezbednost zbog rotirajućih ili pokretnih delova;

02- slobodno kretanje delova ili materijala koji mogu naneti povredu zaposlenom;

03- unutrašnji transport i kretanje radnih mašina ili vozila, kao i pomeranja određene opreme za rad;

04- korišćenje opasnih sredstava za rad, koja mogu proizvesti eksplozije ili požar;

05-nemogućnost ili ograničenost pravovremenog uklanjanja sa mesta rada, izloženost zatvaranju, mehaničkom udaru, poklapanju, i sl.;

06-drugi faktori koji mogu da se pojave kao mehanički izvori opasnosti;

07-opasne površine (podovi i sve vrste gazišta, površine sa kojima zaposleni dolazi u dodir, a koje imaju oštre ivice – rubove, šiljke, grube površine, izbočene delove, i sl.);

08-rad na visini ili u dubini, u smislu propisa o bezbednosti i zdravlju na radu;

09-rad u skučenom, ograničenom ili opasnom prostoru (između dva ili više fiksiranih delova, između pokretnih delova ili vozila, rad u zatvorenom prostoru koji je nedovoljno osvetljen ili provetravan, i sl.);

10- mogućnost klizanja ili spoticanja (mokre ili klizave površine);

11- fizička nestabilnost radnog mesta;

12-moguće posledice ili smetnje usled obavezne upotrebe sredstava ili opreme za ličnu zaštitu na radu;

13-uticaji usled obavljanja procesa rada korišćenjem neodgovarajućih ili neprilagođenih metoda rada;

14-druge opasnosti koje se mogu pojaviti u vezi sa karakteristikama radnog mesta i načinom rada (korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu koja opterećuju zaposlenog, i sl.);

15-opasnost od direktnog dodira sa delovima električne instalacije i opreme pod naponom;

16-opasnost od indirektnog dodira;

17-opasnost od toplotnog dejstva koje razvijaju električna oprema i instalacije (pregrevanje, požar, ekspolozija, električni luk ili varničenje, i dr.);

18-opasnosti usled udara groma i posledica atmosferskog pražnjenja;

19-opasnost od štetnog uticaja elektrostatičkog naelektrisanja;

20-druge opasnosti koje se mogu pojaviti u vezi sa korišćenjem električne energije;

21-hemijske štetnosti, prašina i dimovi (udisanje, gušenje, unošenje u organizam, prodor u telo kroz kožu, opekotine, trovanje, i sl.);

22-fizičke štetnosti (buka i vibracije);

23-biološke štetnosti (infekcije, izlaganje mikroorganizmima i alergentima);

24-štetni uticaji mikroklime (visoka ili niska temperatura, vlažnost i brzina

strujanja vazduha);

25-neodgovarajuća – nedovoljna osvetljenost;

26-štetni uticaji zračenja (toplotnog, jonizujućeg ili nejonizujućeg, laserskog, ultrazvučnog);

27-štetni klimatski uticaji (rad na otvorenom);

28-štetnosti koje nastaju korišćenjem opasnih materija u proizvodnji, transportu, pakovanju, skladištenju ili uništavanju;

29-druge štetnosti koje se pojavljuju u radnom procesu, a koje mogu da budu uzrok povrede na radu zaposlenog, profesionalnog oboljenja ili oboljenja u vezi sa radom;

30-napori ili telesna naprezanja (ručno prenošenje tereta, guranje ili vučenje tereta, razne dugotrajne povećane telesne aktivnosti i sl.);

31-nefiziološki položaj tela (dugotrajno stajanje, sedenje, čučanje, klečanje i sl.);

32-napori pri obavljanju određenih poslova koji prouzrokuju psihološka opterećenja (stres, monotonija i sl.);

33-odgovornost u primanju i prenošenju informacija, korišćenje odgovarajućeg znanja i sposobnosti, odgovornost u pravilima ponašanja, odgovornost za brze izmene radnih procedura, intenzitet u radu, prostorna uslovljenost radnog mesta, konfliktne situacije, rad sa strankama i novcem, nedovoljna motivacija za rad, odgovornost u rukovođenju, i sl.;

34-štetnosti vezane za organizaciju rada, kao što su: rad duži od punog radnog vremena (prekovremeni rad), rad u smenama, skraćeno radno vreme, rad noću, pripravnost za slučaj intervencija, i sl.;

35-štetnosti koje prouzrokuju druga lica (nasilje prema licima koja rade na šalterima, lica na obezbeđenju, i sl.);

36-rad sa životinjama;

37-rad u atmosferi sa visokim ili niskim pritiskom;

38-rad u blizini vode ili ispod površine vode;

39-ostale opasnosti, odnosno štetnosti.

Evidencija o zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim

pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta

Član 4.

Evidencija o zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta vodi se na Obrascu 2 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime ili firma radnje poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) ime i prezime zaposlenog koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom;

3) naziv radnog mesta sa povećanim rizikom;

4) interval vršenja periodičnih lekarskih pregleda izražen u mesecima;

5) datumi izvršenih prethodnih i periodičnih lekarskih pregleda zaposlenog;

6) datum kada treba da se izvrši sledeći lekarski pregled zaposlenog;

7) broj lekarskog izveštaja;

8) ocena zdravstvene sposobnosti;

9) preduzete mere (raspoređen na drugo radno mesto - poslove).

Evidencija o povredama na radu

Član 5.

Evidencija o povredama na radu vodi se na Obrascu 3 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime ili firma radnje poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) ime i prezime povređenog;

3) vreme nastanka povrede na radu (datum, dan u sedmici, čas);

4) radno mesto na kome se povreda dogodila;

5) vrsta povrede (pojedinačna ili kolektivna);

6) ocena težine povrede (laka, teška, smrtna povreda na radu, odnosno povreda na radu zbog koje zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana);

7) izvor povrede na radu – materijalni uzročnik (međunarodna šifra);

8) uzrok povrede na radu – način povređivanja (međunarodna šifra).

Evidencija o profesionalnim oboljenjima

Član 6.

Evidencija o profesionalnim oboljenjima vodi se na Obrascu 4 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime ili firma radnje poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) ime i prezime obolelog od profesionalnog oboljenja;

3) naziv radnog mesta na kome je oboleli od profesionalnog oboljenja radio kada je utvrđeno profesionalno oboljenje;

4) dijagnoza i međunarodna šifra profesionalnog oboljenja;

5) naziv zdravstvene ustanove koja je izvršila pregled obolelog od profesionalnog oboljenja;

6) stepen telesnog oštećenja;

7) preostala radna sposobnost obolelog od profesionalnog oboljenja za dalji rad.

Evidencija o bolestima u vezi sa radom

Član 7.

Evidencija o bolestima u vezi sa radom vodi se na Obrascu 5 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime ili firma radnje poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) ime i prezime obolelog;

3) naziv radnog mesta na kome je oboleli radio kada je utvrđeno oboljenje u vezi sa radom;

4) dijagnoza i međunarodna šifra oboljenja u vezi sa radom;

5) naziv zdravstvene ustanove koja je izvršila pregled obolelog;

6) stepen telesnog oštećenja;

7) preostala radna sposobnost obolelog za dalji rad.

Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad

Član 8.

Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad vodi se na Obrascu 6 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime ili firma radnje poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) ime i prezime zaposlenog koji je osposobljen za bezbedan i zdrav rad;

3) naziv radnog mesta;

4) opis poslova na tom radnom mestu;

5) slučaj, odnosno razlog izvršenog osposobljavanja zaposlenog za bezbedan i zdrav rad;

6) datum teorijskog i praktičnog osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad;

7) datum teorijske i praktične provere osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad;

8) rizici sa kojima je zaposleni upoznat prilikom osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad;

9) konkretne mere za bezbedan i zdrav rad na tom radnom mestu;

10) obaveštenja, uputstva ili instrukcije sa kojima je zaposleni upoznat radi obavljanja procesa rada na bezbedan način.

Slučaj, odnosno razlog izvršenog osposobljavanja zaposlenog za bezbedan i zdrav rad unosi se upisivanjem šifre, i to:

01 - prilikom zasnivanja radnog odnosa;

02 - usled premeštaja na druge poslove;

03 - prilikom uvođenja nove tehnologije;

04 - prilikom uvođenja novih sredstava za rad;

05 - prilikom promene procesa rada;

06 - ako poslodavac odredi zaposlenom da istovremeno obavlja poslove na dva ili više radnih mesta;

07 - ako kod poslodavca (na osnovu ugovora, sporazuma ili po bilo kom drugom osnovu) rad obavljaju zaposleni kod drugog poslodavca;

08 - usled periodične provere osposobljenosti zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom.

Popunjen, potpisan i overen Obrazac 6. potpisuje i zaposleni koji je osposobljen za bezbedan i zdrav rad. Evidencija o opasnim materijama koje se koriste u toku rada

Član 9.

Evidencija o opasnim materijama koje se koriste u toku rada vodi se na Obrascu 7 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime ili firma radnje poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) naziv radnog mesta na kojem se koriste opasne materije;

3) naziv opasne materije koja se koristi u toku rada na tom radnom mestu;

4) hemijsko ime opasne materije;

5) oznaka opasnosti – brojčana oznaka opasne materije (UN, ADR ili RID broj);

6) klasa opasne materije;

7) način upotrebe, odnosno korišćenja u toku rada;

8) dnevna količina opasne materije koja se koristi na tom radnom mestu;

9) napomena.

Evidencija o izvršenim ispitivanjima radne okoline

Član 10.

Evidencija o izvršenim ispitivanjima radne okoline vodi se na Obrascu 8 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime ili firma radnje poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) ispitivani parametri radne okoline (hemijske, biološke i fizičke štetnosti-osim jonizujućih zračenja, mikroklima i osvetljenost);

3) broj stručnog nalaza ili izveštaja;

4) datum ispitivanja;

5) datum sledećeg ispitivanja;

6) napomena.

Evidencija o izvršenim pregledima i ispitivanjima opreme za rad

Član 11.

Evidencija o izvršenim pregledima i ispitivanjima opreme za rad vodi se na Obrascu 9 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime ili firma radnje poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) podaci o opremi za rad čiji je pregled, odnosno ispitivanje izvršeno (vrsta, fabrički broj, godina proizvodnje, lokacija i namena);

3) broj stručnog nalaza;

4) datum pregleda, odnosno ispitivanja;

5) datum sledećeg pregleda, odnosno ispitivanja;

6) napomena.

Evidencija o izvršenim pregledima i ispitivanjima sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

Član 12.

Evidencija o izvršenim pregledima i ispitivanjima sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu vodi se na Obrascu 10 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime ili firma radnje poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) podaci o sredstvu i opremi za ličnu zaštitu na radu čiji je pregled, odnosno ispitivanje izvršeno (vrsta, fabrički broj, godina proizvodnje, i dr.);

3) datum pregleda, odnosno ispitivanja;

4) datum sledećeg pregleda, odnosno ispitivanja;

5) potpis lica koje je izvršilo pregled, odnosno ispitivanje;

6) napomena.

Evidencija o prijavama smrtnih, kolektivnih i teških povreda na radu, kao i povreda na radu zbog kojih zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana

Član 13.

Evidencija o prijavama smrtnih, kolektivnih i teških povreda na radu, kao i povreda na radu zbog kojih zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana vodi se na Obrascu 11 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime ili firma radnje poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) povreda na radu koja je prijavljena nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove (redni broj iz Obrasca 3);

3) datum podnošenja prijave;

4) način podnošenja prijave (usmeno - pismeno);

5) sedište mesno nadležnog organa kome je prijava podneta;

6) ime i prezime lica u nadležnom organu koje je prijavu primilo;

7) napomena.

Evidencija o prijavama profesionalnih oboljenja

Član 14.

Evidencija o prijavama profesionalnih oboljenja vodi se na Obrascu 12 u koji se unose

podaci, i to:

1) poslovno ime ili firma radnje poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB

poslodavca;

2) profesionalno oboljenje koje je prijavljeno nadležnoj inspekciji rada (redni broj iz Obrasca 4);

3) datum podnošenja prijave;

4) način podnošenja prijave (usmeno - pismeno);

5) sedište mesno nadležnog organa kome je prijava podneta;

6) ime i prezime lica u nadležnom organu koje je prijavu primilo;

7) napomena.

Evidencija o prijavama bolesti u vezi sa radom

Član 15.

Evidencija o prijavama bolesti u vezi sa radom vodi se na Obrascu 13 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime ili firma radnje poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) bolest u vezi sa radom koja je prijavljena nadležnoj inspekciji rada (redni broj iz Obrasca 5);

3) datum podnošenja prijave;

4) način podnošenja prijave (usmeno - pismeno);

5) sedište mesno nadležnog organa kome je prijava podneta;

6) ime i prezime lica u nadležnom organu koje je prijavu primilo;

7) napomena.

Evidencija o prijavama opasnih pojava

koje bi mogle da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih

Član 16.

Evidencija o prijavama opasnih pojava koje bi mogle da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih vodi se na Obrascu 14 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime ili firma radnje poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) opis opasne pojave koja je prijavljena nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za ynutrašnje poslove;

3) datum podnošenja prijave;

4) način podnošenja prijave (usmeno - pismeno);

5) sedište mesno nadležnog organa kome je prijava podneta;

6) ime i prezime lica u nadležnom organu koje je prijavu primilo;

7) napomena.

Čuvanje evidencija

Član 17.

Poslodavac je dužan čuva evidencije, odnosno obrasce, i to:

1) obrasce br. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 i 14 – 40 godina;

2) obrasce br. 8, 9 i 10 – šest godina od dana prestanka važenja stručnog nalaza, odnosno izveštaja;

3) obrazac broj 7 – tri godine od dana prestanka korišćenja opasne materije.

Član 18.

Pod međunarodnom šifrom (izvora povrede na radu, uzroka povrede na radu,

profesionalnog oboljenja i oboljenja u vezi sa radom), koja se unosi u obrasce br. 3, 4. i 5. ovog pravilnika, podrazumeva se šifra utvrđena važećom međunarodnom klasifikacijom bolesti (MKB) - koju je utvrdila Svetska zdravstvena organizacija. Prestanak važenja ranijeg pravilnika

Član 19.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vođenju evidencija iz zaštite na radu (,,Službeni glasnik RS”, br. 2/92 i 7/99). Stupanje na snagu pravilnika

Član 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-00753/2006-20

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

Ministar,

Rasim Ljajić s.r.

OBRAZAC 1

EVIDENCIJA O RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM

_____________________________________________

____________________________________________________

_______________________

Poslovno ime ili firma radnje poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca

Redni

broj

Naziv radnog mesta sa povećanim rizikom koje je utvrđeno

aktom o proceni rizika

Broj zaposlenih na

tom radnom mestu

Šifra opasnosti, odnosno štetnosti na osnovu

kojih je utvrđeno radno mesto sa povećanim

rizikom

Napomena o specifičnim

karakteristikama utvrđenih

opasnosti, odnosno štetnosti i

radnim postupcima u kojima se

pojavljuju

1.

2.

__________________________________ _________________________________

Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

OBRAZAC 2

EVIDENCIJA O ZAPOSLENIMA RASPOREĐENIM NA RADNA MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM I LEKARSKIM PREGLEDIMA ZAPOSLENIH

RASPOREĐENIH NA TA RADNA MESTA

_____________________________________________

____________________________________________________

_______________________

Poslovno ime ili firma radnje poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca

Redni

broj

Ime i prezime

zaposlenog koji

radi na radnom

mestu sa povećanim

rizikom

Naziv radnog

mesta sa

povećanim

rizikom

Interval vršenja

periodičnih

lekarskih

pregleda izražen

u mesecima

Datumi izvršenih prethodnih

i periodičnih lekarskih

pregleda zaposlenog

Datum kada

treba da se

izvrši

sledeći

lekarski

pregled

zaposlenog

Broj lekarskog

izveštaja

Ocena zdravstvene

sposobnosti

Preduzete mere

(raspoređen na drugo

radno mesto-poslove)

Prethodni

1.

Periodični

Prethodni

2.

Periodični

__________________________________ _________________________________

Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

OBRAZAC 3

EVIDENCIJA O POVREDAMA NA RADU

_____________________________________________

____________________________________________________

_______________________

Poslovno ime ili firma radnje poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca

Redni

broj

Ime i prezime

povređenog

Vreme nastanka povrede na

radu (datum, dan u

sedmici, čas)

Radno mesto na kome

se povreda dogodila

Vrsta povrede

(pojedinačna ili

kolektivna)

Ocena težine

povrede (laka, teška,

smrtna povreda na

radu, odnosno

povreda na radu zbog

koje zaposleni nije

sposoban za rad više

od tri uzastopna

radna dana)

Izvor povrede na

radu - materijalni

uzročnik

(međunarodna

šifra)

Uzrok povrede na

radu - način

povređivanja

(međunarodna

šifra)

1.

2.

__________________________________ _________________________________

Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

OBRAZAC 4

EVIDENCIJA O PROFESIONALNIM OBOLjENjIMA

_____________________________________________

____________________________________________________

_______________________

Poslovno ime ili firma radnje poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca

Redni

broj

Ime i prezime obolelog od

profesionalnog oboljenja

Naziv radnog

mesta na kome je

oboleli od

profesionalnog

oboljenja radio

kada je utvrđeno

profesionalno

oboljenje

Dijagnoza i međunarodna

šifra profesionalnog

oboljenja

Naziv zdravstvene

ustanove koja je

izvršila pregled

obolelog od

profesionalnog

oboljenja

Stepen telesnog

oštećenja

Preostala radna sposobnost

obolelog od profesionalnog

oboljenja za dalji rad

1.

2.

__________________________________ _________________________________

Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

OBRAZAC 5

EVIDENCIJA O BOLESTIMA U VEZI SA RADOM

_____________________________________________

____________________________________________________

_______________________

Poslovno ime ili firma radnje poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca

Redni broj

Ime i prezime

obolelog

Naziv radnog

mesta na kome je

oboleli radio

kada je utvrđeno

oboljenje u vezi sa

radom

Dijagnoza i međunarodna

šifra oboljenja u vezi sa

radom

Naziv zdravstvene

ustanove koja je

izvršila pregled

obolelog

Stepen telesnog

oštećenja

Preostala radna sposobnost

obolelog za dalji rad

1.

2.

__________________________________ _________________________________

Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

OBRAZAC 6

EVIDENCIJA O ZAPOSLENIMA OSPOSOBLjENIM

ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD

_______________________________

___________________________________

_________________

Poslovno ime ili firma radnje poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca

Ime i prezime zaposlenog koji je osposobljen za bezbedan

i zdrav rad

Naziv radnog mesta

Opis poslova na tom radnom mestu

Slučaj, odnosno razlog izvršenog osposobljavanja

zaposlenog za bezbedan i zdrav rad

Datum osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad Datum provere osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad

teorijskog praktičnog teorijske praktične

Rizici sa kojima je

zaposleni upoznat prilikom

osposobljavanja za bezbedan

i zdrav rad

Konkretne mere za bezbedan

i zdrav rad na tom radnom

mestu

Obaveštenja, uputstva ili

instrukcije sa kojima je

zaposleni upoznat radi

obavljanja procesa rada na

bezbedan način

____________________________________ M.P. __________________

Lice za bezbednost i zdravlje na radu Poslodavac

__________________________________

Zaposleni

OBRAZAC 7

EVIDENCIJA O OPASNIM MATERIJAMA KOJE SE KORISTE U TOKU RADA

_____________________________________________

____________________________________________________

_______________________

Poslovno ime ili firma radnje poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca

___________________________________________________________

Naziv radnog mesta na kojem se koriste opasne materije

Oznaka opasnosti-brojčana oznaka opasne materije

Redni

broj

Naziv opasne

materije koja se

koristi u toku

rada na tom

radnom mestu

Hemijsko ime

opasne materije

UN

broj

ADR

broj

RID

broj

Klasa opasne

materije

Način upotrebe,

odnosno

korišćenja u toku

rada

Dnevna količina

opasne materije

koja se koristi na

tom radnom mestu

Napomena

1.

2.

__________________________________ _________________________________

Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

OBRAZAC 8

EVIDENCIJA O IZVRŠENIM ISPITIVANjIMA RADNE OKOLINE

_____________________________________________

____________________________________________________

_______________________

Poslovno ime ili firma radnje poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca

Redni

broj

Ispitivani parametri radne okoline

(hemijske, biološke i fizičke

štetnosti-osim jonizujućih zračenja,

mikroklima i osvetljenost)

Broj stručnog nalaza ili izveštaja Datum ispitivanja

Datum sledećeg

ispitivanja

Napomena

1.

2.

__________________________________ _________________________________

Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

OBRAZAC 9

EVIDENCIJA O IZVRŠENIM PREGLEDIMA I ISPITIVANjIMA OPREME ZA RAD

_____________________________________________

____________________________________________________

_______________________

Poslovno ime ili firma radnje poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca

Redni broj

Podaci o opremi za rad čiji je pregled, odnosno

ispitivanje izvršeno (vrsta, fabrički broj,

godina proizvodnje, lokacija i namena)

Broj stručnog nalaza

Datum pregleda, odnosno

ispitivanja

Datum sledećeg

pregleda,

odnosno

ispitivanja

Napomena

1.

2.

__________________________________ _________________________________

Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

OBRAZAC 10

EVIDENCIJA O IZVRŠENIM PREGLEDIMA I ISPITIVANjIMA SREDSTAVA I OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU

_____________________________________________

____________________________________________________

_______________________

Poslovno ime ili firma radnje poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca

Redni broj

Podaci o sredstvu i opremi za ličnu zaštitu na

radu čiji je pregled, odnosno ispitivanje izvršeno

(vrsta, fabrički broj, godina proizvodnje, i dr.)

Datum pregleda, odnosno

ispitivanja

Datum sledećeg pregleda, odnosno

ispitivanja

Potpis lica

koje je

izvršilo

pregled,

odnosno

ispitivanje

Napomena

1.

2.

__________________________________ _________________________________

Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

OBRAZAC 11

EVIDENCIJA O PRIJAVAMA SMRTNIH, KOLEKTIVNIH I TEŠKIH POVREDA NA RADU, KAO I POVREDA NA RADU ZBOG KOJIH ZAPOSLENI NIJE SPOSOBAN

ZA RAD VIŠE OD TRI UZASTOPNA RADNA DANA

_____________________________________________

____________________________________________________

_______________________

Poslovno ime ili firma radnje poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca

Nadležni organ kome je prijava podneta

Inspekcija rada OUP

Redni

broj

Povreda na radu

koja je prijavljena

nadležnoj

inspekciji rada i

nadležnom

organu za

unutrašnje

poslove (redni

broj iz

Obrasca 3)

Datum

podnošenja

prijave

Način

podnošenja

prijave

Sedište mesno

nadležnog organa

kome je prijava

podneta

Ime i prezime

lica koje je prijavu

primilo

Sedište mesno

nadležnog organa

kome je prijava

podneta

Ime i prezime

lica koje je prijavu

primilo

Napomena

usmeno

1.

pismeno

usmeno

2.

pismeno

__________________________________ _________________________________

Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

OBRAZAC 12

EVIDENCIJA O PRIJAVAMA PROFESIONALNIH OBOLjENjA

_____________________________________________

____________________________________________________

_______________________

Poslovno ime ili firma radnje poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca

Nadležni organ kome je prijava podneta

Redni Inspekcija rada

broj

Profesionalno

oboljenje koje je

prijavljeno

nadležnoj

inspekciji rada

(redni broj iz

Obrasca 4)

Datum

podnošenja

prijave

Način

podnošenja

prijave

Sedište mesno nadležnog organa kome je

prijava podneta

Ime i prezime

lica koje je prijavu primilo

Napomena

usmeno

1.

pismeno

usmeno

2.

pismeno

__________________________________ _________________________________

Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

OBRAZAC 13

EVIDENCIJA O PRIJAVAMA BOLESTI U VEZI SA RADOM

_____________________________________________

____________________________________________________

_______________________

Poslovno ime ili firma radnje poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca

Nadležni organ kome je prijava podneta

Redni Inspekcija rada

broj

Bolest u vezi sa

radom koja je

prijavljena

nadležnoj

inspekciji rada

(redni broj iz

Obrasca 5)

Datum

podnošenja

prijave

Način

podnošenja

prijave

Sedište mesno nadležnog organa kome je

prijava podneta

Ime i prezime

lica koje je prijavu primilo

Napomena

usmeno

1.

pismeno

usmeno

2.

pismeno

__________________________________ _________________________________

Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

OBRAZAC 14

EVIDENCIJA O PRIJAVAMA OPASNIH POJAVA KOJE BI MOGLE DA UGROZE BEZBEDNOST I ZDRAVLjE ZAPOSLENIH

_____________________________________________

____________________________________________________

_______________________

Poslovno ime ili firma radnje poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca

Nadležni organ kome je prijava podneta

Inspekcija rada OUP

Redni

broj

Opis opasne

pojave koja je

prijavljena

nadležnoj

inspekciji rada i

nadležnom

organu za

unutrašnje

poslove

Datum

podnošenja

prijave

Način

podnošenja

prijave

Sedište mesno

nadležnog organa

kome je prijava

podneta

Ime i prezime

lica koje je prijavu

primilo

Sedište mesno

nadležnog organa

kome je prijava

podneta

Ime i prezime

lica koje je prijavu

primilo

Napomena

usmeno

1.

pismeno

usmeno

2.

pismeno

__________________________________ _________________________________

Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac__