LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA

ALBO d.o.o. Beograd, Batajnički drum 289

Tel/Fax (+381 11) 78 70 790

Email: lzs@albo.biz

Na osnovu člana 18. stav 7. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Službeni glasnik RS, broj 101/05),

ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike i ministar finansija sporazumno donose

PRAVILNIK

o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se visina troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (u daljem tekstu: visina troškova).

Član 2.

Visina troškova određuju se prema delatnosti koju poslodavac obavlja, a za koju je, u skladu sa zakonom, potrebno utvrditi ispunjenost propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i prema površini objekta, odnosno radnog i pomoćnog prostora, uključujući i objekat, odnosno radni prostor na otvorenom, sa svim pripadajućim instalacijama.

Član 3.

Visina troškova za delatnosti proizvodnje, prometa, distribucije, prerade, odlaganja i uskladištenja: opasnih, štetnih i otpadnih materija; nuklearne energije; nafte i naftnih derivata; otrova; lekova, opojnih droga i pomoćnih lekovitih sredstava; sredstava i opreme u medicini koji emituju jonizujuća zračenja; hemikalija; lepaka; rastvarača; boja; sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i sirove kože, prema površini radnog i pomoćnog prostora, iznosi:

1) za objekat do 12 m2 9.000,00 dinara

2) za objekat od 12 m2 do 40 m2 12.000,00 dinara

3) za objekat od 40 m2 do 70 m2 15.000,00 dinara

4) za objekat od 70 m2 do 100 m2 21.000,00 dinara

5) za objekat preko 100 m2 27.000,00 dinara.

Član 4.

Visina troškova za delatnosti proizvodnje i flaširanja vode za piće, prema površini radnog i pomoćnog prostora, iznosi:

1) za objekat do 12 m2 8.000,00 dinara

2) za objekat od 12 m2 do 40 m2 11.000,00 dinara

3) za objekat od 40 m2 do 70 m2 14.000,00 dinara

4) za objekat od 70 m2 do 100 m2 20.000,00 dinara

5) za objekat preko 100 m2 26.000,00 dinara.

Član 5.

Visina troškova za delatnosti industrijske proizvodnje životnih namirnica, prometa svežeg mesa i pružanja usluga ishrane u ugostiteljskom objektu, prema površini radnog i pomoćnog prostora, iznosi:

1) za objekat do 12 m2 7.000,00 dinara

2) za objekat od 12 m2 do 40 m2 10.000,00 dinara

3) za objekat od 40 m2 do 70 m2 13.000,00 dinara

4) za objekat od 70 m2 do 100 m2 19.000,00 dinara

5) za objekat preko 100 m2 25.000,00 dinara.

Član 6.

Visina troškova za obavljanje zdravstvene delatnosti u stacionarnim uslovima i drugim oblicima zdravstvene delatnosti, prema površini radnog i pomoćnog prostora, iznosi:

1) za objekat do 12 m2 6.000,00 dinara

2) za objekat od 12 m2 do 40 m2 9.000,00 dinara

3) za objekat od 40 m2 do 70 m2 12.000,00 dinara

4) za objekat od 70 m2 do 100 m2 18.000,00 dinara

5) za objekat preko 100 m2 24.000,00 dinara.

Član 7.

Ako poslodavac u obavljanju delatnosti koristi i radni prostor na otvorenom, troškovi postupka uvećavaju se za 3.000,00 dinara.

Član 8.

Sredstva od naplaćenih troškova iz čl. od 3. do 7. ovog pravilnika poslodavac uplaćuje na uplatni račun budžeta Republike Srbije - Sredstva od naplaćenih troškova za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu broj: 840-742226843-92, sa naznakom: troškovi utvrđivanja uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Član 9.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu (Službeni glasnik RS, br. 40/01 i 53/01).

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

Broj: 110-00-442/2006-20

U Beogradu, 23. juna 2006.godine

Ministar,

Mlađan Dinkić

Broj: 110-00-442/2006-20

U Beogradu, 23.juna 2006.godine

Ministar,

Slobodan Lalović