LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA

ALBO d.o.o. Beograd, Batajnički drum 289

Tel/Fax (+381 11) 78 70 790

Email: lzs@albo.biz

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05),

ministar rada i socijalne politike i ministar zdravlja sporazumno donose

 

PRAVILNIK

 

o izmenama i dopunama Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima

zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom

 

Član 1.

U Pravilniku o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom („Službeni glasnik RS”, broj 120/07), u članu 4. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Opšti i specifični pregled zaposlenog koji je izložen jonizujućem zračenju vrši se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim posebnim propisom.”

 

Član 2.

U Prilogu II - Specifični deo programa prethodnih i periodičnih pregleda zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, pod brojem 2.3. reči:

„Napomena: Ekspozicija buci jednaka ili veća od 85 dB(A) prvi periodični pregled 12 meseci od početka rada, sledeći minimalno svake 3 godine. Ekspozicija buci jednaka ili veća od 90 dB(A) prvi periodični pregled čula sluha 6 meseci od početka rada, sledeći minimalno svakih godinu dana.” brišu se, broj 2.6. briše se, a pod brojem 3.4.6. posle reči: „IZVORI ZRAČENjA” dodaju se reči: „(OSIM JONIZUJUĆIH ZRAČENjA)”.

 

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 011-00-0070/2008-01

U Beogradu, 01. oktobra 2008. godine

Ministar

Rasim Ljajić

Ministar

Prof. dr Tomica Milosavljević