LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA

ALBO d.o.o. Beograd, Batajnički drum 289

Tel/Fax (+381 11) 78 70 790

Email: lzs@albo.biz

 

Na osnovu člana 54. stav 3. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05),

ministar rada i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja

stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

Član 1.

U Pravilniku o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica („Službeni glasnik RS”, broj 29/06), u članu 13. broj: „30” zamenjuje se brojem: „15”.

Član 2.

U članu 14. stav 1. reči: „smatraće se da nije ni polagao ispit” zamenjuju se rečima: „smatraće se da je odustao od prijave za polaganje stručnog ispita”.

Član 3.

Obrasci 1a, 1b, 1v, 2a, 2b, 2v, 3, 4 i 5 zamenjuju se novim obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 4.

U Programu o polaganju stručnog ispita – o praktičnoj osposobljenosti lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline, u Opštem delu programa, u tački 1. podtačka 1) reči: „Ustav Republike Srbije (član 38. stav 2. i član 72. stav 1. tačka 4.) (”Službeni glasnik RS”, broj 1/91);” zamenjuju se rečima: „Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06 - čl. 21, 25, 26, 55, 60, 61, 68, 83, 86. i

97);”. U Posebnom delu programa, u tački 1. Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini dodaje se novi stav 1. koji glasi:

„Način i postupak procene rizika u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini („Službeni glasnik RS” br. 72/06 i 84/06-ispravka), Pravilnikom o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline („Službeni glasnik RS” br. 94/06 i 108/06-ispravka), ISO standardom OHSAS 18001 – 1999. godina; Smernicama za procenu rizika EU ISBN 92-827-4278-4 iz 1996. godine i Standardom JUS EN 1050- bezbednost mašina – procena rizika na mašinama.”

U dosadašnjem stavu 1. koji postaje stav 2. podtač. 6) i 7) brišu se.

Dosadašnji stav 2. briše se.

U tački 3. Metodološki postupci pregleda i ispitivanja opreme za rad, odnosno opreme koja podleže preventivnim i periodičnim ispitivanjima u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu podtačka 7) menja se i glasi:

„Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline („Službeni glasnik RS” br. 94/06 i 108/06-ispravka).”

U tački 4. Metodološki postupci ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja) mikroklime i osvetljenosti podtačka 7) menja se i glasi:

„Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline („Službeni glasnik RS” br. 94/06 i 108/06-ispravka).”

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Broj: 110-00-00004/2007-01

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

MINISTAR

Rasim Ljajić