LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA

ALBO d.o.o. Beograd, Batajnički drum 289

Tel/Fax (+381 11) 78 70 790

Email: lzs@albo.biz

 

80

SR

ČINJENICE

 

Evropska  Agencija  za bezbednosti  zdravlje  na  radu

 

Ministarstvo  rada  i socijalne  politike

 

Procena rizika – uloge i odgovornosti

 

Bezbednost i zdravlje na radu u Evropi bazira se na proceni i upravljanju rizicima. U cilju sprovođenja efikasne procene rizika na radnom mestu, neophodno je da se svi koji su uključeni u taj proces jasno upoznati sa zakonskom regulativom, konceptima, procedurama, odnosno svojom ulogom. (1)

Zakonska regulativa

Okvirnom direktivom EU definisan je nosilac aktivnosti u proceni rizika(2). Opšta obaveza poslodavaca je da obezbede bezbedan o zdrav rad svim zaposlenima. Procena rizika omogućava poslodavcimada preuzmu neophodne mere za bezbedan i zdrav rad zaposlenih. Ove mere uključuju:

· prevenciju rizika na radnom mestu;

· obezbeđivanje informacija i osposobljavanja zaposlenih;

· organizacija rada i sredstava za rad da bi se primenile neophodne mere.

Okvirna direktiva EU je transponovana u nacionalne zakone i propise. Međutim, zemlje članice imaju pravo da propišu strožije zahteve za zaštitu zaposlenih (molim vas proverite našu nacionalnu zakonsku regulativu) (3).

Šta je procena rizika?

Procena rizika je proces kojim se utvrđuju rizici u toku rada po bezbednosti i zdravlje zaposlenih. To je stalna provera svih aspekata rada koja uključuje:

· utvrđivanje opasnosti i štetnosti

· da li se te opasnosti i štetnosti mogu eliminisati i ako ne mogu

· koje preventive ili zaštitne mere treba primeniti da bi se rizik kontrolisao.

 

Zapamtite:

· opasnost ili štetnosti može biti sve: sirovine, oprema, radne procedure i metode – ono što ima potencijal da prouzrokuje štetu.

· rizik je verovatnoća, mala ili velika, da neko može pretrpeti povredu ili oštećenje zdravlja usled opasnosti ili štetnosti.

Kako vršiti procenu rizika?

Proces procene rizika (3) može se razložiti na nekoliko koraka:

 

Korak 1. Utvrđivanje opasnosti i štetnosti i onih koji su njima izloženi.

Utvrditi opasnosti i štetnosti koje imaju potencional da dovedu do povrede na radu ili profesionalne bolesti i zaposlene koji su im izloženi.

 

Korak 2. Procena rizika i određivanje prioriteta u rešavanju.

Procenjivanje postojećih rizika (verovatnoće i težine posledice) i određivanje prioriteta. Veoma je važno da se eliminacija ili prevencija rizik sprovede prema utvrđenim prioritetima.

Korak 3. Odlučivanje o preventivnim merama

Propisati adekvatne mere za eliminisanje ili kontrolisanje rizika.

Korak 4. Preduzimanje mera

Preduzeti preventivne mere prema planu, odnosno utvrđenim prioritetima (verovatno je da svi problemi ne mogu biti rešeni odmah) i tačno odrediti ko, šta i kako radi, kada posao treba završiti i koja su sredstva određena za primenu mera.

Korak 5. Praćenje i provera

U određenim intervalima potrebno je izvršiti proveru da bi procena rizika bila ažurna. Izmene treba vršiti kada god dodje do značajnih promena u organizaciji ili na osnovu rezultata analiza akcidenata ili slučajeva „za malo“.

Ko šta radi?

Poslodavac je obavezan da:

· obezbedi bezbedne i zdrave uslove za sve zaposlene i u svakom segmentu radnog procesa;

· organizuje procenu rizika;

· izabere kompetentnu(e) osobu(e) za vršenje procene rizika;

· proceni rizik i primeni mere;

· konsultuje zaposlene ili njihove predstavnike o organizaciji procene rizika, osobama koje vrše procenu i primeni preventivnih mera;

· donose akt o proceni rizika

· obezbedi dokumentaciju u konsultaciji sa zaposlenima i/ili njihovim predstavnicima, ili čak i da ih uključi u rad i da obezbedi da im je dokumentacija dostupna

· da obezbedi informisanje svih zaposlenih o svim opasnostima i štetnostima kojima mogu biti izloženi i svim merama koje će biti preuzete u cilju prevencije tih opasnosti i štetnosti

 

Lica koja vrše procenu rizika

Poslodavac odlučuje o tome ko će vršiti procenu rizika.

To može biti:

· poslodavac

· zaposleni koje je odredio poslodavac

· spoljni saradnici i firme ukoliko nema kompetetnih lica kod poslodavca

Lica koje je odredio polodavac, moraju biti kompetentna. U većini slučajeva oni ne moraju biti eksperti za bezbednost i zdravlje ne radu, ali moraju posedovati odgovarajuće sposobnosti i stručnosti, odnosno:

1)      razumeti opšti pristup proceni rizika

2)      imati sposobnost da primene svoje znanje za odgovarajuću vrstu radnih aktivnosti i radna mesta, za šta je potrebno:

a)      uočiti probleme koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu,

b)      proceniti i odrediti prioritete delovanja,

c)       proceniti i odrediti prioritete delovanja, rizika i njihovu relativnu opravdanost,

d)      proceniti njihovu efikasnost

e)      promovisati i obavestavati o unapređenju stanja bezbednosti i zdravlja na radu.

3)      imati sposobnost prepoznavanja situacija u kojima nisu u mogućnosti da samostalno adekvatno procene rizik i davanja predloga za angažovanje dodatne pomoći.

(1)    Sadržaj ovih Činjenica baziran je na Priručniku za procenu rizika Evropske komisije iz 1996.god.

(2)    Okvirna direktiva Saveta 89/391/EEC od 12.juna 1989.god.

(3)    Srbija www.minrzs.gov.rs

(4)    Bez obzira da je proces procene rizika u vašoj zemlji podeljen u manje ili više koraka ili ako ima pet koraka, ili su različiti, osnovni principi trebalo bi da budu isti.

(5)    Slučak za malo je neplaniran događaj koji nije prouzrokovao povredu, obolenje ili štetu, ali je imao potencijal za to.

 

Zaposleni i njihovi predstavnici

Zaposleni i/ili njihovi predstavnici imaju pravo/dužnost da:

· da budu obavešteni o organizaciji procene rizika kao sto i licima koja su zadužena da je sprovedu,

· da učestvuju u proceni rizika

· da izveštavaju o uočenim rizicima

· da prijave promene na radnim mestima

· da budu informisani o rizicima po njihovu bezbednost i zdravlje na radu i neophodnim mera za njihovo otklanjanje ili smanjenje

· da zahtevaju od poslodavca da preuzme odgovarajuće mere i predlože mere za otklanjanaje ili smanjenje rizika

· sarađuju sa poslodavcem da bi mu omogućili da obezbedi bezbedne i zdrave uslove rada

· da budu obavešteni od poslodavca o evidenciji podataka koji se odnose na preventivu rizika.

 

 

Proizvođači/Snabdevači

 

Tamo gde na istom radnom mestu rade zaposleni kod više poslodavaca, svaki zaposleni posebo treba da bude obavešten od poslodavca o rizicima i preduzetim merama za prevazilaženje rizika.

 

Metode za procenu rizika

Ima mnogo metoda za procenu rizika koji su dopstupni poslodavcu. Izbor metoda će zavisiti od uslova rada, npr. broja zaposlenih, vrste radnih aktivnosti i sredstava rada, organizacije i elentualnih specifičnih rizika. Više informacija o proceni rizika je dostupno na:

http://osha.europa.eu/topics/riskussmenet

 

Učesnici u proceni rizika

Procenu rizika ne treba izolovano da vodi poslodavac ili lice koje je on odredio. U nju treba uključiti i zaposlene ili njihove predstavnike. Zapoleni treba da budu obavešteni i uključeni u proces procene rizika i moraju im biti dostupne sve odluke kao i sve preventivne mere koje treba sprovesti.

Koordinacija između poslodavaca

Pri proceni rizika, uvek treba uzeti u obzir i potencijalno pristustvo drugih zaposlenih lica u radnoj okolini (npr. čistači, obezbeđenje, lica koja učestvuju u održavanju itd.) ili drugih stranaka (klijenti, posetioci, prolaznici...). Njih takođe treba posmatrati kao lica izložena riziku, ali treba obratiti pažnju da li njihovo prisustvo može izazvati nove rizike na radnom mestu.

Korišćenje spoljnih servisa za procenu rizika

Bez obzira ko vrši procenu rizika – čak i ako je to neka druga, ovlašćena firma – poslodavac je taj koji snosi krajnju odgovornost.

Dodatne informacije

Ove činjenice su stampane kao podrška Evropskoj kampanji procene rizika 2008/2009god. Drugi slični materijali i doidatne informacije o proceni rizika se mogu naći na http://osha.europa.eu/topics/riskussmenet Ovi izvori se neprekidno obnavljaju i dopunjuju.

 

Evropska Agencija za bezbednost i zdravlje na radu

Gran Via, 33, E-48009 Bilbao

Tel.(+34)944794360, faks(+34)94 479 43 83

e-mail: information@osha.europa.eu

http://osha.europa.eu

Republika Srbija

Ministarstvo rada i socijalne politike

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu

nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Tel. +381 11 33 47 391 E-mail: uprava@minrzs.gov.rs

www.minrzs.gov.rs