LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA

ALBO d.o.o. Beograd, Batajnički drum 289

Tel/Fax (+381 11) 78 70 790

Email: lzs@albo.biz

Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama
Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 16/95. Vidi: čl. 106. Zakona - 101/2005-28.


Član 1.


Pušenje se zabranjuje u zatvorenim prostorijama u kojima se:


1) obavlja vaspitno-obrazovna delatnost (uključujući i zbornice) i obezbeđuje smeštaj, boravak i ishrana dece, učenika i studenata;
2) obavlja prijem, smeštaj, nega i lečenje korisnika zdravstvene zaštite i lica u stanju socijalne potrebe;
3) obavlja proizvodnja, kontrola i promet lekova;
4) obavlja proizvodnja, smeštaj i promet životnih namirnica;
5) održavaju kulturne, zabavne, sportske i druge manifestacije, priredbe i takmičenja;
6) obavlja javno snimanje i emitovanje;
7) obavlja delatnost društvene ishrane, i
8) održavaju sednice i drugi organizovani skupovi.


Pušenje se zabranjuje i u:


1) prevoznim sredstvima u kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju;
2) prevoznim sredstvima u kojima se obavlja javni prevoz u železničkom i vazdušnom saobraćaju i unutrašnjoj plovidbi, osim u posebno određenim odeljcima za pušenje;
3) zatvorenoj prostoriji u kojoj radi zaposleni nepušač, odnosno dva ili više zaposlenih od kojih je najmanje jedan nepušač, i
4) liftovima.


Član 2.


Preduzeće, odnosno drugo pravno ili fizičko lice koje obavlja javni prevoz u železničkom i vazdušnom saobraćaju, odnosno u unutrašnjoj plovidbi dužno je da u sredstvima javnog prevoza odredi posebne odeljke u kojima je pušenje dozvoljeno.


Član 3.


Pravno i fizičko lice, državni i drugi organ dužni su da u prostorijama, odnosno prevoznim sredstvima iz člana 1. ovog zakona istaknu na vidnom mestu znak zabrane pušenja.
Ministar nadležan za poslove zdravlja propisaće oblik i sadržinu znaka zabrane pušenja.


Član 4.


Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrše:


1) ministarstvo nadležno za poslove zdravlja u prostorijama iz člana 1. stav 1. i člana 1. stav 2. tačka 1), 2) i 4) ovog zakona;
2) ministarstvo nadležno za poslove rada u prostorijama iz člana 1. stav 2. tačka 3) ovog zakona.


Član 5.


Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara dinara kazniće se za prekršaj preduzeće, odnosno drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, ako ne odredi posebne odeljke u kojima je dozvoljeno pušenje u smislu člana 2. ovog zakona.
Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u preduzeću, odnosno drugom pravnom licu.


+ Vidi:
čl. 106. Zakona - 101/2005-28.


Član 6.


Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, odnosno preduzetnik, ako na vidnom mestu ne istakne znak zabrane pušenja u smislu člana 3. ovog zakona.
Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu, državnom i drugom organu.


+ Vidi:
čl. 106. Zakona - 101/2005-28.


Član 7.


Novčanom kaznom od od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako puši u prostoriji u kojoj je pušenje zabranjeno u smislu člana 1. ovog zakona.
Novčanu kaznu za prekršaj iz stava 1. ovog člana naplaćuje na licu mesta:


1) sanitarni inspektor u prostorijama iz člana 1. stav 1. tačka 1) i tačka 3) do 7) i člana 1. stav 2. tačka 1), 2) i 4) ovog zakona;
2) zdravstveni inspektor u prostorijama iz člana 1. stav 1. tačka 2) i 8) ovog zakona;
3) inspektor rada u prostorijama iz člana 1. stav 2. tačka 3) ovog zakona.


+ Vidi:
čl. 106. Zakona - 101/2005-28.


Član 8.


Do donošenja propisa iz člana 3. stav 2. ovog zakona primenjivaće se postojeći propisi o obliku i sadržini znaka zabrane pušenja.


Član 9.


Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama ("Službeni glasnik SRS", br. 20/88 i "Službeni glasnik RS" br. 44/91).


Član 10.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

OSNOVNI TEKST


Na osnovu člana 83. tačka 3. Ustava Republike Srbije, donosim


Ukaz Zakona o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama
Proglašava se Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1995. godini, održanoj 11. maja 1995. godine.
PR broj 2
U Beogradu, 11. maja 1995. godine


Predsednik Republike
Slobodan Milošević, s.r.


Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama
Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 16/95.


Član 1.


Pušenje se zabranjuje u zatvorenim prostorijama u kojima se:


1) obavlja vaspitno-obrazovna delatnost (uključujući i zbornice) i obezbeđuje smeštaj, boravak i ishrana dece, učenika i studenata;
2) obavlja prijem, smeštaj, nega i lečenje korisnika zdravstvene zaštite i lica u stanju socijalne potrebe;
3) obavlja proizvodnja, kontrola i promet lekova;
4) obavlja proizvodnja, smeštaj i promet životnih namirnica;
5) održavaju kulturne, zabavne, sportske i druge manifestacije, priredbe i takmičenja;
6) obavlja javno snimanje i emitovanje;
7) obavlja delatnost društvene ishrane, i
8) održavaju sednice i drugi organizovani skupovi.
Pušenje se zabranjuje i u:
1) prevoznim sredstvima u kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju;
2) prevoznim sredstvima u kojima se obavlja javni prevoz u železničkom i vazdušnom saobraćaju i unutrašnjoj plovidbi, osim u posebno određenim odeljcima za pušenje;
3) zatvorenoj prostoriji u kojoj radi zaposleni nepušač, odnosno dva ili više zaposlenih od kojih je najmanje jedan nepušač, i
4) liftovima.


Član 2.


Preduzeće, odnosno drugo pravno ili fizičko lice koje obavlja javni prevoz u železničkom i vazdušnom saobraćaju, odnosno u unutrašnjoj plovidbi dužno je da u sredstvima javnog prevoza odredi posebne odeljke u kojima je pušenje dozvoljeno.


Član 3.


Pravno i fizičko lice, državni i drugi organ dužni su da u prostorijama, odnosno prevoznim sredstvima iz člana 1. ovog zakona istaknu na vidnom mestu znak zabrane pušenja.
Ministar nadležan za poslove zdravlja propisaće oblik i sadržinu znaka zabrane pušenja.


Član 4.


Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrše:


1) ministarstvo nadležno za poslove zdravlja u prostorijama iz člana 1. stav 1. i člana 1. stav 2. tačka 1), 2) i 4) ovog zakona;
2) ministarstvo nadležno za poslove rada u prostorijama iz člana 1. stav 2. tačka 3) ovog zakona.


Član 5.


Novčanom kaznom od 300 do 2.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće, odnosno drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, ako ne odredi posebne odeljke u kojima je dozvoljeno pušenje u smislu člana 2. ovog zakona.
Novčanom kaznom od 250 do 1.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u preduzeću, odnosno drugom pravnom licu.


Član 6.


Novčanom kaznom od 300 do 2.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, odnosno preduzetnik, ako na vidnom mestu ne istakne znak zabrane pušenja u smislu člana 3. ovog zakona.
Novčanom kaznom od 250 do 1.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu, državnom i drugom organu.


Član 7.


Novčanom kaznom od 50 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako puši u prostoriji u kojoj je pušenje zabranjeno u smislu člana 1. ovog zakona.
Novčanu kaznu za prekršaj iz stava 1. ovog člana naplaćuje na licu mesta:


1) sanitarni inspektor u prostorijama iz člana 1. stav 1. tačka 1) i tačka 3) do 7) i člana 1. stav 2. tačka 1), 2) i 4) ovog zakona;
2) zdravstveni inspektor u prostorijama iz člana 1. stav 1. tačka 2) i 8) ovog zakona;
3) inspektor rada u prostorijama iz člana 1. stav 2. tačka 3) ovog zakona.


Član 8.


Do donošenja propisa iz člana 3. stav 2. ovog zakona primenjivaće se postojeći propisi o obliku i sadržini znaka zabrane pušenja.


Član 9.


Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama ("Službeni glasnik SRS", br. 20/88 i "Službeni glasnik RS" br. 44/91).


Član 10.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

IZMENE


Član 106. Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje
Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 101/2005 od 21.11.2005. godine.


Član 106.


U Zakonu o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama ("Službeni glasnik RS", broj 16/95), u članu 5. stav 1. reči: "od 300 do 2.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 50.000 do 500.000 dinara".
U stavu 2. reči: "od 250 do 1.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.000 do 50.000 dinara".
U članu 6. stav 1. reči: "od 300 do 2.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 50.000 do 500.000 dinara".
U stavu 2. reči: "od 250 do 1.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.000 do 50.000 dinara".
U članu 7. stav 1. reči: "od 50 dinara" zamenjuju se rečima: "od 5.000 dinara".